IZEO Belgique

IZEO Belgique

Categorie:

Sociaal-juridische informatie

Sommige belastingplichtigen maken al sinds enige jaren enthousiast gebruik van de overdracht van auteursrechten, waarbij aftrekbaarheid mogelijk wordt bij de vennootschap die ze toekent, en de begunstigde een zeer voordelig belastingtarief geniet. Op een bedrag tot maximaal 57.080 EUR (belastingjaar 2014) wordt slechts een bevrijdende roerende voorheffing van 15% op de inkomsten van auteursrechten geheven. Het bruto verkregen bedrag geniet bovendien een lastenforfait van 50% op de eerste inkomensschijf van 15.050 EUR en van 25% op de inkomensschijf tussen 15.220 EUR en 30.440 EUR.

Een belastingplichtige die van zijn vennootschap dus 15.000 EUR aan auteursrechten ontvangt, betaalt slechts … 7,5% belasting. Een hele prestatie, in België!

Hier moet wel worden verduidelijkt wat het begrip auteursrechten inhoudt. Deze notie wordt namelijk niet in de fiscale wetgeving gedefinieerd, maar wel door de wet van 30 juni 1994 met betrekking tot auteursrechten en aanverwante rechten. Krachtens deze wet beschikt de auteur van een literair of kunstwerk tegelijk over patrimoniale en morele rechten op zijn werk. Deze rechten worden doorgaans ‘auteursrechten’ genoemd. De patrimoniale rechten hebben betrekking tot het recht om het werk te reproduceren of de reproductie hiervan toe te staan, wat ook het exclusieve recht dekt de adaptatie, de vertaling, de verhuring of de uitlening van het werk toe te staan. Zulke patrimoniale rechten zijn roerend en overdraagbaar.

Ook al zullen niet alle beroepen gebruik kunnen maken van het fiscale auteursrechtenstelsel, toch is het nuttig het geval van de advocaten te bespreken.

Hun pleidooien kunnen natuurlijk moeilijk worden gelijkgesteld met literaire of kunstwerken zoals bepaald in de wet van 30 juni 1994 (behalve in het geval waar zulke pleidooien tegen betaling door confraters worden gebruikt).

Wat betreft de geschriften van zulke pleidooien, zijn de volgende regels van kracht: als deze geschriften alleen de cliënt van de advocaat toelaten hiervan gebruik te maken in het dossier die hem aanbelangt, moet de bezoldiging van deze geschriften worden belast als inkomsten. Als de advocaat echter aan zijn cliënt of aan om het even welke derde partij het recht toekent de gebruikte argumentatie te reproduceren of te communiceren, dan is het perfect aanvaardbaar dat hij in dit verband een bezoldiging ontvangt die kan worden gelijkgesteld met auteursrechten volgens artikel 17, §5 van het WIB.

Andere geschriften van de advocaat, die de persoonlijkheid en de eigenheid van de auteur weergeven, rechtvaardigen eveneens de ontvangst van auteursrechten volgens dezelfde regels: schriftelijke raadplegingen, originele contracten, steunmateriaal van voordrachten, artikelen of boekdelen over de doctrine … Auteursrechten zijn bovendien totaal gerechtvaardigd wanneer men het heeft over de stijl van bepaalde advocaten, hun zinswendingen, hun gedachtegangen enz. Al deze elementen maken de eigenheid van de auteur perfect herkenbaar.

source:

Pierre-François Coppens – Fiscaliste
Chemin de Hoeilaart, 16
1310 LA HULPE
Mail : info@coppensfiscaliste.be
www.coppensfiscaliste.be